Mange bedrifter har den siste tiden måttet begjære seg konkurs som følge av store markedssvingninger. Vi påstår på ingen måte at et solid ERP-system ville ha reddet disse selskapene. Men i en dynamisk verden der markedspåvirkende hendelser forekommer oftere enn før, vil vi dele noen av våre beste tips for å sikre deg økonomisk mot volatilitet.

 

Det hele starter med forhåndsberegninger

 

Du vil neppe bli overrasket over å komme over beregninger i denne artikkelen. Du vil sannsynligvis også bruke dem i et stabilt marked. Men før vi dykker inn i mer avanserte strategier, er det viktig å forstå viktigheten av å ha et solid grunnlag for lønnsomhetsstyring.

 

Beregninger eller kostnadsberegninger gir bedrifter et klart bilde av kostnadene knyttet til produksjon, distribusjon og salg av produkter eller tjenester. Det er viktig for å sette priser, forutsi lønnsomhet og styre selskapets kostnadseffektivitet, og inkluderer ofte faktorer som materialkostnader, lønnskostnader, faste kostnader, forventet salgspris og forventet salgsvolum.

 

Men selv om beregninger gir verdifull innsikt, gir de ingen absolutt garanti mot svingninger i markedet. Men de skaper et bedre utgangspunkt for bedre beslutninger når usikkerheten råder. Derfor er de et utmerket utgangspunkt for videre risikovurdering i forhold til markedet.

 

Hva om?

 

Hvis beregningene alltid var riktige, trengte du ikke å lese denne artikkelen. Dessverre lever vi ikke i en ideell verden der alt går etter planen. Og fordi markedet svinger, er det behov for å oppdatere beregningene. Vi kaller det en revurdering av verdiforvaltning.

 

Verdistyring spiller en nøkkelrolle for å sikre lønnsomhet i volatile markeder. En effektiv verdistyringsstrategi innebærer kontinuerlig å revurdere verdien av selskapets produkter eller tjenester basert på endringer i markedet. Dette kan omfatte justeringer av prisstrukturer, produktportefølje og markedsposisjonering.

 

Vi vet også at selv den mest avanserte verdistyringsstrategien ikke er i stand til å forutsi alle markedssvingninger. Men ved å bruke et ERP-system som gir sanntidsdata og analysefunksjoner, kan bedrifter tilpasse seg raskere når endringer skjer.

 

Prisen du betalte i fjor

 

Det er vanskelig å forutsi den fremtidige pris- og valutakursutviklingen. Historiske data kan imidlertid gi en god indikasjon på hvordan ulike svingninger påvirker lønnsomheten. Men mens historiske data gir verdifull informasjon, må vi huske at den ikke kan forutsi fremtiden med absolutt sikkerhet. Likevel er det noen ting du kan gjøre.

 

En klar strategi for prisjusteringer er viktig i møte med for eksempel økte material- og produksjonskostnader eller fallende etterspørsel. Denne strategien bør være fleksibel og tilpasset markedsforholdene. Generelt innebærer det en justering av prisstrukturer. Ved å være proaktiv med prisstrategien din, kan virksomheten din beskytte lønnsomheten når markedsforholdene endres.

 

Produksjonsbedrifter opererer ofte internasjonalt og er derfor følsomme for valutasvingninger som kan ha betydelig innvirkning på kostnader og inntekter. Dette gjør styring av valutarisiko til en viktig del av å sikre lønnsomhet. Ved å bruke finansielle instrumenter som valutaterminer eller opsjoner kan du ruste deg bedre mot uheldige valutakurssvingninger og dermed sikre større forutsigbarhet.

 

ABC, lett som 1-2-3?

 

En annen strategi som kan hjelpe industribedrifter med å sikre lønnsomhet i volatile markeder er ABC-analyse. Det er en metode for å kategorisere produkter eller kunder basert på deres relative betydning for selskapets bunnlinje. Analysen deler vanligvis elementene inn i tre kategorier: A, B og C.

 

Kategori A inkluderer de mest lønnsomme produktene eller kundene som står for størstedelen av inntektene. Kategori B inneholder elementer av moderat betydning for lønnsomheten. I kategori C inngår elementer av mindre betydning for lønnsomheten, men som likevel kan være nødvendige for å opprettholde en sammenhengende drift.

 

Selv om ABC-analyser kan bidra til å optimalisere ressursallokeringen, er de heller ikke en absolutt garanti for lønnsomhet. Likevel gir de et nyttig rammeverk for å prioritere ressursene der de trengs mest, og raskt tilpasse seg endrede markedsbehov.

 

Omfavn fremtiden med ERP

 

Markedssvingninger er en naturlig del av å drive en bedrift, og ingen strategi kan eliminere alle slags risikoer. Likevel vil riktig bruk av teknologiske verktøy, dataanalyse og en strategisk tilnærming gi deg bedre forutsetninger for å lykkes i en stadig skiftende verden.

 

Implementering av et ERP-system er ikke en "quick fix" for å møte morgendagens volatile markeder. Ingen svarliste er inkludert. Men et ERP-system er sannsynligvis det initiativet som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes.

 

I tillegg til ovennevnte initiativer kan vi nevne diversifisering av leverandører, effektiv lagerstyring og optimalisering av logistikk som områder hvor du kan bruke ERP for å møte morgendagens utfordringer.

 

Vi heier på dansk industri: Deres suksess er vår suksess.

 

Skal ERP være dyrt, tidkrevende og komplisert?

 

En vanlig oppfatning i mange selskaper er at ERP-prosjekter er lange, dyre og komplekse.

 

Med Cepheo Axelerator trenger det ikke å være slik lenger.

 

Les mer om Cepheo Axelerator her.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com