Mange bedrifter har den siste tiden vært nødt til å melde oppbud grunnet harde svingninger i markedet. Vi skal på ingen måte påstå at et solid ERP-system ville reddet disse bedriftene. Men i en dynamisk verden der markedspåvirkende hendelser inntreffer hyppigere enn før, ønsker vi å dele noen av våre beste tips for å stålsette seg økonomisk mot volatiliteten.

 

Det hele starter med forkalkyler

 

Du blir neppe overrasket over å finne kalkyler i denne artikkelen. De bruker du sannsynligvis også i et stabilt marked. Men før vi dykker ned i mer avanserte strategier, er det viktig å forstå viktigheten av å ha et solid fundament for lønnsomhetsstyring.

 

Forkalkyler, eller kostnadsberegninger, gir bedrifter et klart bilde av kostnadene knyttet til produksjon, distribusjon og salg av produkter eller tjenester. Dette er grunnleggende for å fastsette priser, forutsi lønnsomhet og håndtere kostnadseffektiviteten til selskapet, og inkluderer gjerne faktorer som materialkostnader, arbeidskostnader, indirekte kostnader (overhead), forventet salgspris og forventet salgsvolum.

 

Men selv om forkalkyler gir verdifull innsikt, gir de ingen absolutt garanti mot markedssvingninger. De gir imidlertid en plattform for bedre beslutningsprosesser når usikkerheten råder. Derfor er de et ypperlig utgangspunkt for videre risikovurdering inn mot markedet.

 

What if?


Hvis forkalkylene alltid stemte, hadde du ikke trengt å lese denne artikkelen. Men vi lever dessverre ikke i en ideell verden der alt går etter planen. Og fordi markedet svinger, må kalkylene oppdateres. Vi kaller det reestimering av verdistyringen.

 

Verdistyring spiller nemlig en nøkkelrolle i å sikre lønnsomhet i volatile markeder. En effektiv verdistyringsstrategi innebærer å stadig reestimere verdien av selskapets produkter eller tjenester basert på endringer i markedet. Dette kan omfatte justeringer i prisstrukturer, produktportefølje og markedsposisjonering.

 

Vi vet også at selv den mest avanserte verdistyringsstrategien ikke kan forutsi alle markedssvingninger. Men ved å bruke et ERP-system som gir sanntidsdata og analysemuligheter, kan bedrifter tilpasse seg raskere når endringene inntreffer.

 

Prisen du betalte i fjor


Det er vanskelig å spå fremtidens pris- og valutautvikling. Historisk data kan imidlertid gi en god pekepinn på hvordan ulike fluktuasjoner påvirker lønnsomheten. Men selv om historiske data gir verdifull informasjon, må vi huske at de ikke kan forutsi fremtiden med absolutt sikkerhet. Det er likevel noen grep du kan gjøre.

 

En klar strategi for prisjusteringer er viktig i møte med for eksempel økte material- og produksjonskostnader eller fallende etterspørsel. Denne strategien bør være fleksibel og tilpasses markedsforholdene. Stort sett innebærer dette å tilpasse prisstrukturer. Ved å være proaktiv med prisstrategien kan bedriften beskytte lønnsomheten når markedsforholdene endres.

 

Industribedrifter opererer ofte internasjonalt og er derfor utsatt for valutasvingninger som kan ha betydelig innvirkning på kostnader og inntekter. Det gjør forvaltning av valutarisiko til en viktig del av det å sikre lønnsomheten. Ved å bruke finansielle instrumenter som valutaterminer eller opsjoner, kan du ruste deg bedre mot ugunstige valutakursbevegelser, og med det sikre større forutsigbarhet.

 

A-B-C, easy as 1-2-3?


En annen strategi som kan hjelpe industrielle bedrifter med å sikre lønnsomhet i volatile markeder, er ABC-analyser. Dette er en metode for å kategorisere produkter eller kunder basert på deres relative betydning for bedriftens resultat. Analysen deler typisk elementene inn i tre kategorier: A, B og C.

 

Kategori A inkluderer de mest lønnsomme produktene eller kundene som står for majoriteten av inntektene. Kategori B inkluderer elementer med moderat betydning for lønnsomheten. Kategori C inkluderer elementer med lav betydning for lønnsomheten, men som likevel kan være nødvendige for å opprettholde en helhetlig virksomhet.

 

Selv om ABC-analyser kan hjelpe med å optimalisere ressursallokeringen, er heller ikke de noen absolutt garanti for lønnsomhet. Likevel gir de et nyttig rammeverk for å prioritere ressurser der det er mest nødvendig, og tilpasse seg raskt til endringer i markedets behov.

 

Møt fremtiden med ERP


Markedssvingninger er en naturlig del av næringslivet, og ingen strategi kan eliminere all risiko. Likevel gir riktig bruk av teknologiske verktøy, dataanalyse og strategisk tilnærming bedre forutsetninger for å lykkes i en verden som stadig endrer seg.

 

Å implementere et ERP-system er ingen «quick fix» for å gå morgendagens volatile markeder i møte. Det medfølger ingen fasit. Men et ERP-system er sannsynligvis tiltaket som gir deg best forutsetninger for å lykkes.

 

I tillegg til ovennevnte tiltak kan vi nevne diversifisering av leverandører, effektiv lagerstyring og optimalisering av logistikk som områder der du kan benytte ERP for å møte morgendagens utfordringer.

 

Vi heier på norsk industri; deres suksess er vår suksess.

 

Må ERP være dyrt, tidskrevende og komplisert?

 

En vanlig oppfatning i mange bedrifter er at ERP-prosjekter er lange, dyre og komplekse. Med Cepheo Axelerator trenger det ikke lenger være slik.

 

Ler mer om Cepheo Axelerator her.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Bjørn Andre Jakobsen for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 41 56 94 66

Mail: bjornandre.jakobsen@cepheo.com